Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów RS SERVICE

Regulamin świadczenia usług został w zakresie naprawy pojazdów został stworzony przez Marcina Kwaśniak prowadzącego działalność  pod firmą RS SERVICE SP zo.o. Sp.K w celu uregulowania zasad funkcjonowania oraz świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów przez prowadzone przez niego przedsiębiorstwo (dalej: RS SERVICE lub SERWIS).

Serwis jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie i w soboty Nieczynny.

Przyjmowanie pojazdów do naprawy odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.

Wydawanie pojazdów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.

Przyjęcie pojazdu do naprawy odbywa się na podstawie zlecenia naprawy udzielonego przez osobę wprowadzającą pojazd na teren zakładu. Zlecenie musi być potwierdzone przez RS SERVICE pisemnie bądź pocztą elektroniczną. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest potwierdzenie zlecenia naprawy w formie telefonicznej.

Brak potwierdzenia zlecenia może skutkować powstrzymaniem się przez RS SERVICE od podjęcia naprawy; odmowa potwierdzenia zlecenia skutkować będzie odmową wykonania naprawy.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe podczas naprawy. Stan pojazdu powinien zostać potwierdzony na dokumencie zlecenia, w szczególności na dokumencie tym powinny zostać wskazane widoczne zewnętrzne uszkodzenia pojazdu w chwili przyjęcia do naprawy.

RS SERVICE może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów usługi, w kwocie nie mniejszej niż 50% przewidywanej ceny naprawy. O przewidywanej cenie naprawy Klient Serwisu powinien być poinformowany niezwłocznie po przyjęciu zlecenia.lub po weryfikacji uszkodzeń bedących przedmiotem zlecenia.

Osoba dokonująca zlecenia naprawy lub osoba pozostawiająca pojazd w Serwisie zobowiązana jest podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania , nr telefonu i adres meilowy,  oraz podać dokładne dane osoby bądź jednostki organizacyjnej uprawnionej do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.

Osoba dokonująca zlecenia naprawy ponosi solidarną odpowiedzialność za dokonanie zapłaty wynagrodzenia za przeprowadzoną naprawę wraz z osobą bądź jednostką organizacyjną uprawnioną do dysponowania pojazdem, na której rzecz ma być wykonana usługa.

Jazda próbna może być uzależniona przez RS SERVICE od dokonania przedpłaty bądź zapłaty całości wynagrodzenia.

RS SERVICE może zatrzymać naprawiany pojazd do czasu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo zatrzymania).

Wydanie pojazdu po dokonaniu naprawy powinno zostać potwierdzone na dokumencie zlecenia naprawy; na dokumencie tym osoba odbierająca pojazd powinna potwierdzić, że widoczny stan pojazdu nie różni się od stanu z chwili przyjęcia do naprawy, a jeżeli jakieś różnice występują, wówczas powinny być one wskazane na dokumencie zlecenia naprawy, pod rygorem przyjęcia, że pojazd został wydany bez jakichkolwiek widocznych wad.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawionego w kabinie, które niezabezpieczone spowodują uszkodzenia podczas podnoszenia auta.

RS SERVICE nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi i informuje, że Klienci będący przedsiębiorcami mogą korzystać jedynie z gwarancji producenta części.

Części i podzespoły zdemontowane, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaną złomowane.

Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza pojazd do RS SERVICE na własny koszt.

RS SERVICE może uzależnić przyjęcie pojazdu do naprawy od otrzymania dokumentów potwierdzających status prawny zleceniodawcy (np.: wypis z właściwego rejestru).

Wraz z pojazdem pozostawia w serwisie dowód rejestracyjny, a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie, także kopię dowodu zakupu, darowizny lub użyczenia.

Obowiązują ceny ustalone pomiędzy RS SERVICE a Klientem po wcześniejszym zdiagnozowaniu pojazdu.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie po zdiagnozowaniu pojazdu i podaniu przewidywanej ceny naprawy przez RS SERVICE (cena naprawy pojazdu może uwzględniać również części zamienne, które należy wymienić) zaakceptować pisemnie proponowaną przez Serwis cenę naprawy na dokumencie zlecenia naprawy pojazdu lub potwierdzić w formie pisemnej albo za pomocą poczty elektronicznej zgodę na naprawę pojazdu za cenę proponowaną przez Serwis. W przypadku braku zgody na naprawę pojazdu za cenę proponowaną przez Serwis, Serwis obciąży Klienta kosztami diagnozy naprawy pojazdu. Brak potwierdzenia pisemnego klienta, w którym wyraża on zgodę na naprawę pojazdu po cenie ustalonej przez Serwis w terminie 2 dni od dnia pozostawienia pojazdu na terenie Serwisu, będzie skutkować odmową naprawy pojazdu.

W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych oraz cena końcowa naprawy pojazdu zostanie określona przez Serwis po rozmontowaniu pojazdu.

RS SERVICE po każdym wykonaniu naprawy pojazdu wystawia Fakturę VAT.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty ceny określonej na Fakturze VAT pod rygorem zatrzymania pojazdu, aż do czasu zapłaty całkowitej ceny określonej w Fakturze VAT zgodnie z pkt 12 niniejszego Regulaminu.

RS SERVICE po naprawie pojazdu może wystawić Fakturę VAT z określonym terminem płatności jednakże nie dłuższym niż 30 dni. Decyzja RS SERVICE w zakresie odroczenia terminu płatności na Fakturze VAT będzie ustalana indywidualnie. Wówczas naprawiony pojazd może być wydany przed całkowitą zapłatą ceny określonej w Fakturze.

Zawsze w godzinach pracy Serwisu, Klient może uzyskać informację o przebiegu naprawy.

Zawsze w godzinach pracy Serwisu, Klient może skontrolować przebieg naprawy.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez Klienta.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części dostarczonych przez producentów części bądź samochodów.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za jakość materiałów i części pochodzących z pojazdów używanych. Decyzję o montażu części czy materiałów używanych podejmuje Klient na własną odpowiedzialność i ryzyko.

RS SERVICE na wyraźne życzenie Klienta może zwiększyć moc pojazdu poprzez zastosowanie odpowiednich części, technologii oraz wgrania odpowiedniego oprogramowania komputerowego w pojeździe. Klient o zwiększeniu mocy pojazdu podejmuje decyzję samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za części oraz technologie producentów oraz za wgrywane oprogramowanie do komputera pojazdu mające na celu zwiększenie mocy pojazdu. RS SERVICE nie ponosi odpowiedzialności za usterki w pojeździe wynikłe ze zwiększenia mocy pojazdu.

RS SERVICE może odmówić montażu części i materiałów pochodzących z pojazdów używanych. Wówczas Klient zobowiązany jest zamówić części nowe zgodnie z zaleceniami RS SERVICE.

Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalany indywidualnie. Czas naprawy może wydłużyć się z winy podwykonawców lub z powodu braku niezbędnych części zamiennych. Jednak zawsze staramy się aby czas ten był jak najkrótszy.

Klient ma obowiązek odebrać pojazd z Serwisu, najpóźniej po upływie 7 dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.

Serwis powiadamia Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeżeli jest to nie możliwe, za skuteczne powiadomienie uważa się nadanie listu poleconego na adres zamieszkania Klienta.

Jeżeli Klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie, naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 100 zł.

Jeżeli koszt przechowania pojazdu nieodebranego po naprawie przewyższy wartość tego pojazdu, pojazd przechodzi na własność RS SERVICE.

Serwis ma obowiązek usunąć wszystkie ujawnione wady pojazdu, a w szczególności te niesprawności, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Klient zobowiązuje się zapłacić wszystkie koszty związane z usunięciem ww. wad lub niesprawności.

Pojazd niesprawny może być wydany jedynie na pisemną prośbę Klienta.

Pojazd może być wydany jedynie osobie, która oddała pojazd do Serwisu lub właścicielowi pojazdu lub innej osobie upoważnionej pisemnie przez właściciela pojazdu.

Każdy Klient ma obowiązek zaznajomienia się z Regulaminem świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów RS SERVICE. Uważa się, że Klient który wprowadził pojazd na teren zakładu RS SERVICE i zlecił naprawę pojazdu zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów RS SERVICE został opublikowany na stronie internetowej http://rs-service.eu/.

Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów RS SERVICE obowiązuje od 1 lipca 2017 r.

Regulamin obowiązujący w warsztacie RS Service Sp.zo.o. Sp.K